LV RU

Fonda mērķi ir šādi:

,,Eloĥim(a) Likuma, Viņa Dēla liecības un priekšzīmes, kristīgās mācības standarts Latvijā kā reglamentējošs dokuments, ka nosaka mācību mērķi, uzdevumus, obligāto saturu un pamata prasības - izvērtēšana un to izskaidrošana, atklājot Eloĥim(a) Dēla jeĥudu saknes Jaunajā Derībā un to izskaidrošana.

       Veikt labdarību - palīdzēt fiziskā un materiālā veidā sociāli mazaizsargātiem Latvijas iedzīvotājiem - pensionāriem, invalīdiem, bāreņiem. Turpināt dāvināt Svētos Rakstus - Toru, Tаnahu un Ebreju Jauno Derību Latvijas bibliotēkām, skolām, institūcijām.

      Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, par pamatu ņemot Fonda kritērijus kristīgās standartmācības izvērtēšanā. Rīkot garīgās publiskas diskusijas garīgajā globālajā izglītībā (kas ir garīgās mācīšanas stils un domāšanas veids, kas aicina cilvēkus ievērot garīgās sakarības starp garīgo vietējo, garīgo reģionālo un garīgo globālo mērogu kā garīgās globalizācijas izmaiņas).

 


 

Fonds - ,,Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā..." ir ierakstīts reģistrācijas biedrību un nodibinājuma reģistrā ar datumu: 

                                                                    2007.gada 5.janvāris

 

                                                     ar reģistrācijas numuru:               40008109969

                                      


 

                                                                      ar reģistrācijas vietu:                  Rīgā

 

                                                   LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ

 

,,Fonds – Šī pasaule kā durvis vaļā.

Un es stāvu caurvējā…”

 

statūti

1.      Fonda nosaukums

 

1.1              Fonda nosaukums ir ,,Fonds – Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā…”(turpmāk – Fonds)

 

2.      Fonda mērķi

 

2.1. Fondam ir noteikti šādi mērķi:

2.1.1. Eloĥim(a) Likuma, Viņa Dēla liecības un priekšzīmes, kristīgās mācības standarts Latvijā kā reglamentējošs dokuments, kas nosaka mācības priekšmeta mācīšanās mērķus, uzdevumus, obligāto saturu  un pamata prasības – izvērtēšana un to kritēriju izskaidrošana, atklājot Eloĥim(a) Dēla jeĥudu saknes ĥaBrit ĥaHadaša (Ebreju Jaunā Derībā) un to izskaidrošana.

2.1.2. Veikt labdarību-palīdzēt fiziskā un materiālā veidā sociāli mazaizsargātiem Latvijas iedzīvotājiem – pensionāriem, invalīdiem, bāreņiem.

2.1.3. Turpināt dāvināt Svētos Rakstus – Toru, Tanahu un ĥaBrit ĥaHadaša-Ebreju Jauno Derību.

2.1.4. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, par pamatu ņemot nodibinājuma izvērtēšanas kritērijus kristīgajā standartmācībā.

2.1.5. Rīkot garīgas publiskas diskusijas globālajā garīgā izglītībā (kas ir garīgās mācīšanas un domāšanas veids), kas aicina cilvēkus ievērot garīgās sakarības starp garīgo vietējo, garīgo reģionālo, garīgo mērogu kā garīgās globalizācijas izmaiņas.

 

3.      Mantas nodošana Fondam

 

3.1             Fonda dibinātāji un ziedotāji nodod Fondam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Fonda bankas kontā.

3.2              Ja Fondam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sagatavots nodošanas – pieņemšanas akts.

3.3             Reģistrējamo kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu reģistrā vai Zemesgrāmatā.

 

4.      Fonda līdzekļu izmantošanas kārtība

 

4.1       Fonda līdzekļi tiek izmantoti tikai Fonda mērķu sasniegšanai.

4.2       Par Fonda līdzekļu izmantošanu lēmumu pieņemt tikai valde.

4.3        Ja Fondam nodotās kustāmās vai nekustāmās lietas nav tieši izmantojamas Fonda mērķu sasniegšanai un Fonda administratīvai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Fonda mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Fonda dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem, kā arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

 

5. Fonda darbības termiņš

 

5.1.Fonds ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

 

 

 

 

6. Fonda mantas sadales kārtība Fonda likvidācijas gadījumā

 

6.1. Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pēc kreditora prasījuma apmierināšanas, nododami vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi ar Fonda mērķiem.

 

7. Valdes locekļa iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības

 

7.1. Valde sastāv no trīs locekļiem, kuru uz nenoteiktu laiku ieceļ Fonda dibinātājs. Dibinātāju sapulci sasauc valde vai dibinātājs.

7.2. Ja Fonda dibinātājs ir beidzis pastāvēt, lēmumu par valdes locekļa iecelšanu vai atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem personas, kuras ir ziedojušas mantu Fondam pēdējā kalendāra gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces. Ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā kā pēdējie ir veikuši ziedojumus).

7.3. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Fonda statūtiem.

7.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Fonda darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.

7.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Fondu atsevišķi.

7.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus brīvprātīgi.

 

8. Revidents

 

8.1. Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru uz minētās darbības laiku ievēl dibinātājs vai ziedotāji, ievērojot statūtu 7.1.,7.2. apakšpunkta noteikumus.

8.2. Fonda revidents nevar būt Fonda valdes loceklis.

8.3. Revidents :

8.3.1. Veic Fonda mantas un finanšu revīziju:

8.3.2. Izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu:

8.3.3. Sniedz ieteikumus par Fonda finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

 

9. Grozījumu izdarīšana statūtos

 

9.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus statūtos, izņemot statūtu 2.;4.3.;5.un 7.punktā.

 

Statūti akceptēti valdes sēdes sapulcē Ugālē, 08.07. 2018.     ( Tika veiktas izmaiņas punktos 5.1. un 7.6 ar tagadējo redakciju)

 

 

 

Dibinātājs:        Aivars Kukličs, Haifas Teoloģiskā Institūta absolvents (diploms) IMG_20210622_122152.jpg

 

Aktivitātes

 

Mēs esam dāvinājuši Svētos Rakstus - Toru, Tenahu, Brit `ha Daša (Ebreju Jauno Derību) daudzām Latvijas bibliotekām. Ir sarakstīta grāmata ,,Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā...", šī grāmatas 100 eksemplāri ir dāvināti Latvijas bibliotēkām. Tiek izskaidroti sasniegtie mērķi, kurus esam ieguvuši 13 gadu ilgas kristīgās mācības izvērtēšanas rezultātā. Šie kritēriji ir ir pasniegti visās iespējamās auditorijās, pie kuru ,,īpašniekiem" esam griezušies. Esam nodibinājuši draudzīgas attiecības ar je`hudu-mašia`hniskām kopienām, draudzu dalībniekiem Latvijā un ārzemēs, Israelā.

2011. gada 12.jūnijā ( 5771.gada 10.dienā 3.mēnesī) piedalījamies mašiaĥniskās vēsts sludināšanā Ventspilī, Pils ielā 30 sadarbībā ar nodibinājumu Fonds ,,Dzīvības maize".

Esam iesnieguši lūgumu Latvijas Satversmes tiesā izvērtēt Latvijas Reliģisko organizāciju likuma pareizību kā atbilstību Satversmei. Esam saņēmuši atbildi no Satversmes tiesas, ka likums par Reliģisko organizāciju vēl nav atvērts un tamdēļ netiek pieņemti nekādi grozījumu iesniegumi jeb sūdzības.

Esam uzrakstījuši un iesnieguši 14.jūnijā 2011.gadā iesniegumu Latvijas Republikas prezidenta kancelejā ar lūgumu dot iespēju runāt ar Latvijas prezidentu ,  lai izklāstītu mūsu argumentus par kristīgās standartmācības nepilnībām, kuras rezultātā Latvijas pirmskolas un pamatskolas bērniem tiek pasniegta maldu mācība no Latvijas vadošām kristiešu konfesiju nostādnēm vai mācībām.

Šīs Elo`him(a) Patiesības nav un nebūs visiem ,,pieejamas", šos cilvēkus, kurus izvēlas Elo`him(a) un apgaismo tos tikai tamdēļ, lai viņi paši izaugtu Elo`him(a) Patiesības saņemšanai un pasniegtu šo dāvāto Elo`him(a) Patiesību visiem Latvijas un pasaules cilvēkiem - bērniem, pusaudžiem............

Saskarsmē  kontaktējoties ar cilvēkiem , esam sapratuši, ka par maz esam savas zināšanas un pieredzi izklāstījuši Latvijas un pasaules tautām. Esam to sapratuši un meklējam iespējas tās pilnveidot, esam un paliekam lūgšanās, lai Elo`him(a) vada mūs izklāstīt izvērtēto Patiesību Latvijas kristīgajā standartmācībā Latvijas Saeimas deputātiem, Latvijas valdībai un pasaules tautu iedzīvotājiem.

 


 Notika publiska diskusija 2012. gada 21. septembrī Izglītības un zinātnes ministrijā ar Valsts izglītības satura centra darbiniekiem, kuri piedalījās kristīgās mācības veidošanā 1994.gadā. Tika prezentēta Fonda izvērtēšanas materiāli par kristīgo mācību kā maldu mācību, viens komplekts ar video tika nodots klātešošiem Valsts izglītības satura centra darbiniekiem.

 


Uz šodienu - 6.novembri 2012.gadā mēs varam sacīt, ka ir paveikta puse no Fonda izvirzītiem un statūtos ierakstītiem mērķiem - esam izvērtējuši Jaunās Derības je`hudu sakņu eksistēšanas vai neeksistēšanas pakāpi pieraksta  līmenī. Un varam ar mājas lapā uzskaitītajiem dokumentiem, video un prezentācijām pārliecinoši sacīt, ka latviešu valodas tulkotā  Jaunā Derība, un ne tikai latviešu valodā tulkotā, arī citu tautu valodās tulkotā Jaunā Derība ir BEZ JE`HUDU SAKNĒM! 
     Kā to saprast?

Ikvienas tautas valodā tulkotā tagadējā Jaunā Derība ir pārtulkota no grieķu valodas, uzskatot to par oriģinālo Jaunās Derības valodu.  Tā nav patiesība. Ikviens Svēto Rakstu krājums ir uzrakstīts aramiešu, senebreju valodās. Ikviens! To apliecina Svētie Raksti - .....

                       ,,Tā saka Adonaj Cebaots: tanīs dienās desmit vīru no dažādām tautām un valodām satvers vienu je`hudu vīru aiz ,,cicita" un teiks: mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējām, ka Elo`him ir ar jums.” - Zakarijas 8:23

                         ,,Jo es nekaunos `haMašiaha evaņģēlija: tas ir Adonaj spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic: je`hudam visupirms un arī grieķim." Romiešiem 1:16

                        ,,Mokas un izbailes ikvienai cilvēka dvēselei, kas dara ļaunu - je`hudam vispirms un arī grieķim!  Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu - je`hudam vispirms un arī grieķim".  Romiešiem 2: 9-10

                       ,, Un bija arī virs Viņa uzraksts, rakstīts ebreju, grieķu un latīņu un valodā: Šis ir Je`hudu Ķēniņš".Lūkas 23:38

 

                                                                                                 Aktivitātes 2018. gadā

Sākot nio aprīļa mēneša ir organizēti un izvesti piketi par kristīgo mācību kā maldu mācību  iestādēs Ventspils novadā, pie Ugāles vidusskolas, Ventspils novada domes-izglītības pārvaldes. Talsu novadā pie Talsu kristīgās vidusskolas. Rīgā, pie Bībeles biedrības un Latvijas Saeimas ēkas, pie Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas. Šajos piketos tika pausts tas viedoklis, kas ir atspoguļots mūsu mājas lapā, proti, ka kristīgā mācība ir maldu mācība un ir garīgais holokausts no 325. gada m. ē. 

Vēl tika veikts nozīmīgs pikets pie Israēla vēstniecības Sporta ielā 10, Rīgā kā garīgs protests pret LGTB karoga izkarināšanu pie savas vēstniecības 17. maijā kā atbalstu LGTB kustībai. Tas mums nav pieņemams garīgi. Mēs nosūtījām atklātas vēstules arī pārējām 6 vēstniecībām Latvijā, kuras atbalstīja LGTB kustību, izkarot LGTB karogu pie savu valstu vēstniecības. Tas ir Satversmes pārkāpums, kur ir sacīts, kas ir ģimene- savienība starp sievieti un vīrieti.


NVO ,,Fonds-Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā…”

 

darbības aktivitātes.

 

Laikā  ap 2005.gada  rudeni Ventspilī, kur mācību centrā ,,BUTS” pasniedzu Nodarbinātības aģentūrā reģistrētajiem bezdarbnieku grupai apdares darba teoriju un praktiskos darbus, pēc Eiropas Savienības (turpmāk ES) atnākušās direkcijas norādījumiem sāku papildus apgūt Stradiņu universitātes Humanitārajā institūtā  arodskolotāju pamata pedagoģiskās izglītības programmas kursu, kuros ietilpa socioloģijas mācība, izglītības filozofija un audzināšanas teorijas, vispārīgo un personības psiholoģija, saskarsmes un sociālās psiholoģijas pamati.

 

          Un studējot šīs pamatmācības, es sapratu, ka man ir dots UZDEVUMS kā MĒRĶIS sasniegt atklājot un nopamatot izvērtējot, ka jebkurā izglītības formā pasniegtā standarta mācība var būt kļūdaina kā nepastāvīga vērtība.

 

          Kur būtu jāņem vērā tas apstāklis, ka pasaules tautu vēsture, to cilvēku vēsture, kuri ticēja un vēl šobrīd tic Vienīgajam Adonai – Dievam, ir perfekti atkārtojusies tieši tāpat, kā imperatora Konstantīna tautu kristalizēšanās laikā, kur Pirmā Nīkejas koncilu un tālāko Vispasaules koncilu ietekmē tika pieņemti daudzi pasaules elku doktrīnas un likumi, un ieviesti izpildīšanā baznīcās un konfesijās. 

 

          Vēlos sacīt, ka tikai skolēna, pusaudža un cilvēka kā indivīda personīgā attieksme kopā ar jebkuru izglītojošo mācību programmu var būt tikai tad PILNVĒRTĪGA, ja pašu programmas sastādītāji un pasniedzēji parāda to mācību  vērtības kā atspoguļojumu savās dzīvēs, audzināšanas piemēros skolās un auditorijās.

 

          Šajā studiju laikā tika iesākts darbs kā pētījums, kā grāmata, kurš sniedz Patiesu atspoguļojumu par kristīgo standartmācību kā nepilnīgu un maldu mācību, jo tā kā standarts tiek pasniegta no Latvijas republikā vadošām baznīcas draudzēm, to konfesijām, apejot daudzas jo daudzas Svēto Rakstu iestādījumus kā garīgas pamatvērtības.

 

          Skolotāju-vecāku audzināšanas darbā svarīgu lomu izsaka darbs ar īstenām, vēsturiskām, sajūsmu pilnām lietām, kurās ir nopamatota vienkāršīgums un iespaidīgums.

 

          Man patīk šis stāsts:… Kāds Kenterberijas arhibīskaps jautāja kādam aktierim, kāpēc aktieri teātra izrādē, runājot par izdomātām lietām, atstāj uz klausītājiem tik spēcīgu iespaidu? ,,Visā cieņā pret jūsu ieņemamo amatu atļaujiet man sacīt, atbildēja aktieris, ka iemesls ir ļoti vienkāršs. Tas atrodas iejūsmināšanā. Mēs uz skatuves par izdomātām lietām runājam tā, it kā tās būtu patiesas, bet jūs uz kanceles runājat par īstām lietām, it kā tās būtu izdomātas”.

 

          Tautu vēsture skaļi runā uz mums – to tautu, kas viena pēc otras ieņēma viņām nozīmēto laiku un vietu, neapzinīgi liecinādamas par PATIESĪBU, kuras iznākumu tās pašas nezināja. Adonai ir nolicis katrai tautai, katram cilvēkam vietu Savā lielajā plānā.

 

          Šodien cilvēkus un tautas mēro ar vēsturi Viņa Lielā roka, kas nekad nekļūdās. Visi – caur sava paša izvēli noteic savu likteni, un Adonai, Kurš ir radījis arī brīnišķīgo dabu, pārrauga visu, lai Viņa nodoms piepildītos.

 

          Vienīgi Adonai Vārdā mēs redzam to spēku, kas lika Zemes pamatus…..kas izplatīja debesis. Vienīgi šeit mēs varam atrast ticamu izskaidrojumu par tautu izcelšanos. Vienīgi šeit ir sniegta mūsu rases vēsture, cilvēka lepnuma un aizsprieduma nesagrozīta. Adonai ir atklājis Savos Likumos tos pamatlikumus, uz kurām balstās visu nāciju un atsevišķa cilvēka labklājība. Adonai Vārdā tas ir skaidri parādīts.

 

          Šeit ir rādīts, ka nāciju stiprums, tāpat kā atsevišķu cilvēku stiprums, nav meklējams izdevībās vai spējās, kas liekas, tos dara neuzvaramus.

 

          Tas nav atrodams viņu izslavētā diženumā!!! To mēro ar uzticību, ar kādu tie izpilda Adonai nodomus un Viņa prātu!

 

          Un šīs ir tās mācības, kuras jāmāca mūsu bērniem! Bērnus nevajag spiest, lai viņi attīstās ātrāk par saviem gadiem, bet cik ilgi vien iespējams, jāpasargā viņu bērnības svarīgums un jaukums! Jo mierīgākā un vienkāršāka bērnu dzīve, jo brīvāks viņš ir no mākslīgiem satraukumiem un jo vairāk viņš būs saskaņā ar dabu, jo labāk tas ir priekš gara stipruma un garīgā spēka.

 

          Un ja atradīsies kāds skolotājs, kurš nebūs apmierināts ar otrās šķiras darbu – savu darbu, kurš nevar aizvadīt savus audzēkņus līdz tik augstai pakāpei, kādu vien ir iespējams sasniegt, tad….

 

          …tad tāds skolotājs nedrīkstētu būt apmierināts ar saviem skolniekiem, ja tiem būt tikai labas tehniskās un teicamas intelektuālās zināšanas. Viņu cenšanās ir iedvest tiem Paklausību, Patiesību, Godbijību un Godprātību……tādus pamatlikumus, kas tos darīs par Gaismu – par pozitīvu spēku sabiedrības stabilizēšanai un pacelšanai.

 

          Šis darbs ir visskaistākais, visgrūtākais, kas cilvēcīgām būtnēm jebkad ir ticis uzdots! Skolotājam ir jāsagatavojas sastapties ar spītīgām dabām un apcietinātām sirdīm. Bet kad viņam notiek kontakts ar tādiem, viņam nevajag aizmirst, kad viņš pats reiz bija bērns, kuram arī bija vajadzīga disciplīna. Un tieši šodien, ar visām savām vecuma, audzināšanas un piedzīvojuma priekštiesībām, viņš-skolotājs, bieži maldās, un pašiem ir vajadzīga žēlastība un pacietība. Audzinot jaunatni un cilvēkus, viņam der VIENMĒR atcerēties un domāt par to, ka tam ir darīšana ar tādiem, kam ir tieksmes uz ļaunu, līdzīgi viņam pašam.

 

          Un skolotāji, kuri saprot savas atbildības, izmetīs no savas sirds un savas dzīves visu, kas tos varētu aizkavēt sekmīgi audzināt spītīgos un nepaklausīgos.

 

          Mīlestība un maigums, pacietība un pašsavaldīšanās būs vienmēr viņu likums un šis likums būs apvienots ar taisnīgumu un patiesību. Par divām šīm likuma formām kā – Taisnīgumu un Patiesību ir nepieciešams šodien īpaši runāt.

 

          Kādā Vācijas universitātē stāv košs uzraksts : ,,Un Taisnība darīs tevi brīvu!” Kas tā ir par Taisnību, kura var mūs padarīt brīvus?

 

          Es-Aivars Kukličs, zinu, kas tā ir Taisnība, kas dara mūs brīvus no ļaunās varas, kura pazemina un paverdzina cilvēku, un tā būtu vislielākā neTaisnība, ko var nodarīt bērnam, jaunietim, cilvēkam, IR ATĻAUT VIŅAM SAPĪTIES ĻAUNU IERADUMU VALGOS!!!

 

          Un šajā sakarā es saku, ka ļoti liela ir atbildība, kas uzņemas vadīt kāda cilvēka dvēseli, mācot un audzinot tos šodienai un mūžībai.

 

          Šeit es runāju par tām mācībām, kuras akceptētas Latvijas republikā un dots tām nosaukums : ,,Kristīgā standartmācība”.  Šī mācību programma pelna visdziļāko analīzi kā izvērtēšanas kritērijus kontekstā ar Svētiem Rakstiem un Bībeli. Es pats esmu apguvis kristīgo skolotāju mācības un runājot par šo skolotāju izaugsmi, ir jāsaprot, ka viņam ir ļoti liela loma šajā mazajā skolnieka mācības atbildībā un viņam ir jāsaņem šis atbildības svētums.

 

          Turpinot varu tikai sacīt, cik svarīgi ir skolotāja vārdi un Patiesīgums, ka skolotājs nevar iemantot autoritāti un savu skolēnu cienību citādi, kā vien parādot sava paša raksturā tos pamatlikumus, kurus viņš cenšas tiem iemācīt.

 

          Un es redzu, ka šodien tas notiek, ka skolnieks – jaunatne jeb cilvēks redz visapkārt mazvērtīgus raksturus un tik daudz izlikšanās, ka ir ļoti, ļoti vajadzīgs, lai skolotāju vārdi, attieksme un uzvešanās attēlotu visu cēlo un visu Patiesību!

 

Taisnīgi, godīgi, likumīgi!

 

Esmu nonācis pie secinājuma, ka audzināšana, kas balstās uz atmiņas vingrināšanu un kurai ir tieksme mazināt patstāvīgu domāšanu, dod tādu morālisku iznākumu, kas ir vēl pārāk maz novērtēts. Ja audzēkni māca atsacīties no spējām patstāvīgi spriest, tad viņš top nespējīgs atšķirt Patiesību no maldiem un viegli krīt par upuri viltībai!

 

Redziet, mīļie mani, ko par to saka Adonai Dēls Johanana 15:26 :,,Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, tas dod liecību par Mani”.

Aizstāvis un Patiesības Gars. Sakiet……vai daļēja Patiesība ir Patiesība?

Vai Patiesība nodilst? Vai tā prasās pēc remonta? Vai es drīkstu savā redzes lokā samierināties ar daļēju Patiesību? Vai var pusPatiesību aizstāt ar Patiesību?

Riepai ir mazs, mazītiņš caurumiņš un tas nozīmē, ka riepa ir bojāta un vairs nav lietojama, jo gaiss no tās plūst ārā.

Vai Patiesība var laist ārā gaisu?Rodas jautājums. 99.99% no šīs riepas taču ir kārtībā. Bet, lūk, ja ir caurumiņš, tad viss ritenis vairs nav kārtībā. Vai nu riepa ir vesela, vai nu vispār tās nav. Ar tādu pusPatiesību tālu neaizbrauksi. pusPatiesība nav Patiesība!!! Jo arī Patiesība vai nu ir, vai nav. pusPatiesībai nav nekādas vērtības!!!  pusPatiesība, vai 99,99% no Patiesības nav Patiesība!!!

     Gadā ir 365. Diennaktī ir 24 stundas. Ja vienu stundu gadā vīrs būtu neuzticīgs savai sievai un sieva to uzzinātu, tad ģimene sāktu izjukt. Kaut gan vīrs censtos pārliecināt sievu, ka 23 stundas + 364 dienas ir bijis uzticīgs un, tas ir ļoti daudz. Kāda te nozīme vienai stundai? Vai viņa ar to samierināsies? Saskaņā ar Ješua ȟaMašiaha liecību – nē! Viņa atbildēs, ka mūsu savstarpējā uzticība ir izirusi. Tāpat kā tas ritenis, tā ir nederīga.

     Un tā mēs redzam, ka reālajā dzīvē ne vien viens cilvēks samierināsies ar pusPatiesību Patiesības vietā, …un tas ir skumji.

         Un tā ne viena vien Adonai dotā Patiesība tiek pārvērsta par teoriju, kurai nav stingra pamata, jo tā no cilvēku puses ir sagrozīta. Cilvēka acis bieži redz tikai daļu no reālās Patiesības.  Cilvēka realitāte ir mainīgi perspektīva .Tā ir atkarīga no izejas punkta. Ļoti svarīgs ir šis izejas punkts.

 

          Un tie, kas pieņem lēmumus, rēķinoties tikai ar pusPatiesību, ir spiesti baudīt šī lēmuma sekas! Kas neievēro nosacījumus, kuri ir saistīti ar dzīvībai svarīgiem likumiem, tas būs spiests piedzīvot ne vienu vien nepatīkamu situāciju, un viņam būs lielas nepatikšanas ar Patiesību!

                                                                                       Vēlos jums pasacīt kādu svarīgu un nopietnu likumsakarību!!!

 

          Iespēja pieņemt kādu noteiktu lēmumu cilvēkam ir dota, bet rīcības sekas cilvēks izvēlēties pēc tam vairs nevar! Jo tas ir atkarīgs no sākotnēji pieņemtā lēmuma.

   Vai tu vēlies skatīties Patiesībai acīs?.....daudzi to nespēj…..

    No dibināšanas dienas līdz pat šai dienai mēs strādājam pēc šīm uzrakstītām formulām – nesam Patiesību pusPatiesības vietā laikā un nelaikā, vietā vai nevietā…….daudzreiz par to saņemot belzienus un draudus. Esam dāvinājuši daudzām Latvijas bibliotēkām Svētos Rakstus – Toru, Tenahu, ȟaBrit ȟaHadaša (Ebreju Jauno Derību), runājuši ar daudziem cilvēkiem par kristīgās mācības nepilnīgajām vērtībām, esam likuši tās zināšanai Latvijas Saeimai, Tieslietu ministrijai, publiskā diskusija ir veikta ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra speciālistiem. Mājas lapā www.pasaulavala.lv  sniegta uzskatāma darbība un Patiesības atspoguļojums par Adonai un Viņa Dēla mācību.

   Fonda mērķi  ir šādi:

 Elo`him(a) Likuma, Viņa Dēla liecības un priekšzīmes, kristīgās mācības standarts Latvijā kā reglamentējošs dokuments, ka nosaka mācību mērķi, uzdevumus, obligāto saturu un pamata prasības - izvērtēšana un to izskaidrošana, atklājot Elo`him(a) Dēla je`hudu saknes Jaunajā Derībā un to izskaidrošana.

       Veikt labdarību - palīdzēt fiziskā un materiālā veidā sociāli mazaizsargātiem Latvijas iedzīvotājiem - pensionāriem, invalīdiem, bāreņiem. Turpināt dāvināt Svētos Rakstus - Toru, Tenahu un Ebreju Jauno Derību Latvijas bibliotēkām, skolām, institūcijām.

      Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, par pamatu ņemot Fonda kritērijus kristīgās standartmācības izvērtēšanā. Rīkot garīgās publiskas diskusijas garīgajā globālajā izglītībā (kas ir garīgās mācīšanas stils un domāšanas veids, kas aicina cilvēkus ievērot garīgās sakarības starp garīgo vietējo, garīgo reģionālo un garīgo globālo mērogu kā garīgās globalizācijas izmaiņas

 Vēlos vēl sacīt, ka 17.maija 2013.gada notikušais seminārs ,,Koalīcija mazāktautību NVO politiskai līdzdalībai”        ir atzīmējams kā nozīmīgs notikums ar to, ka tas notika ebreju biedrības namā Rīgā, Skolas ielā 8! Un zinot to, ka NEKAS pasaulē nenotiek tāpat vien, ka visam ir sava nozīme. Un tā arī šoreiz Adonai liek Latvijas valdībai atcerēties vienu no Viņa Likumiem, proti: ,,Kas svētīs Manu tautu, to ES svētīšu un kas nolādēs manu tautu, to ES nolādēšu”. Laikā, kad Adonai deva Latvijai ,,brīvību”- 1990.gadā, ebreji kā mazāktautības daļa Latvijā arī pieteicās saņemt atpakaļ savus īpašumus, nacionalizētus no 1940. gada. Daļu Latvijas valdība atgrieza, daļu nē. Arī tas lūgums pie Latvijas valdības aizvietot neatdotos īpašumus ar kompensāciju naudas vērtību izteiksmē palika nesadzirdēts. Kas notiek tālāk?  Tālāk seko pēc Adonai-Dieva Vārda….

 

          …Parex banka…ebreji Kargins un Krasovickis……Baltijas banka….ebrejs Lavents…..Krievu val. kā otrā Latvijas valoda…..ebrejs Lindermans. Tas viss liek mums padomāt par to, kas notiek, ja tiek aizskarta Viņa tauta – ebreji!

 

          Mēs esam izvērtējuši, ka kristīgai mācībai Latvijā nav ebreju-je`hudu saknes kā tas ir oriģinālajā mācībā: Ebreju Jaunā Derībā - ȟaBrit ȟaHadaša. Latviešu valodas Jaunā Derība ir uzrakstīta 325. gadā m.ē. ar Nīkejā notikušā Vispasaules koncila iestādījumiem, atmetot un izmainot daudzus Adonai-Dieva Likumus, tā mācot līdz pat šai dienais šo maldu mācību, kura ir nosaukta par Aizvietošanas teoloģiju.

 

          Mūsu – NVO ,,Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā…” ir nest Adonai Patiesību ikvienam par šīs drausmīgās Aizvietošanas teoloģijas mācību kā maldu mācību, pirmām kārtām Latvijas valdībai, Saeimai, Izglītības un zinātnes un Tieslietu ministrijām, Ministru kabinetam.     

 

2015.gadā  18. jūlijā tika uzrakstīts projekts ,, Dodi no sevis cilvēkiem labāko, un viņi tev..." Kurzemes NVO izsludinātā projektu konkursam,,Iesaisties Kurzemē"  mazāktautību NVO atbalstam un starpkultūru dialoga veicināšanai. Mūsu projekta ,,Dodi no sevis cilvēkiem labāko un viņi tev..."  bija iepazīstināt sabiedrību ar ebreju tautas tradīcijām, dziesmām un dejām un veidot lekciju ciklu par ebreju garīgo mantojumu.

Kurzemes NVO atbalsta centra vērtēšanas komisija neatbalstīja šo projektu un nepiešķīra finansējumu, kā kritēriju minot neatbilstību projekta konkursa vispārīgam mērķim, kā arī neatbilstot starpkultūru dialoga veicināšanai.

Mēs neesam apmierināti ar šādu vērtējuma analīzi un atteikumu piešķirt finansējumu. Mēs mēģināsim saviem spēkiem savu projektu īstenot. 

Un tā, mēs vēlētos, lai Adonai Vārds darītu dzīvus ikvienu, lai  ikviens cilvēks tiktu atbrīvots no tām bailēm un mazdūšības, kuras dod pusPatiesības valkāšana, kura ne apsedz, ne dod svētību!

 Esiet svētīti!  Šalom aleixem!     

 

Atklāsme 

 

אֱלהַי – Элоĥaй…..мой, моего

אֱלהֵינוּ – Элоĥэйну…..наш, нашего

אֱלהֵיּ אְַבוֹחֵינוּ – Элоĥэй авотэйну……отцов наших

יְהוָה – уод…ĥэй…вав…ĥэй   …тетрагаматон - יְיָ

אֱלהֶיךָ – Элоĥэйха…..вашего

אֱלהֶיכֱם - Элоĥэйхэм…..твой

 אֱלהִים – Элоĥйм….. всесыльный…много сыл

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, tās priekšsēdētājam

Artusam Kaimiņam

 

 

NVO ,,Fonds-Šī pasaule kā durvis vaļā.

Un es stāvu caurvējā...”,

un šīs organizācijas vadītāja Aivara Kukliča

 

2019.06.12.

Iesniegums

 

 

 

Piedalījos Saeimas un NVO forumā 2019-06-10. ,,Meklējot ilgspējīgus risinājumus valsts attīstībai”, tematikās diskusijas ,,Pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja”.

Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece savā runā balstījās uz vērtības izpausmēm, proti:

   ,,Vērtības ir sabiedrības pamats. Vērtības ir tas, kas saliedē sabiedrību. Vērtības ir tās, kas ved sabiedrību uz ilgtspējības dzīvošanu”.

  Zelta vārdi, lai neteiktu vēl ko vairāk. Man deva 1.minūti, kurā es neiekļāvos ar visu to, ko vēlējos pasacīt.

Tāpēc griežamies pie Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas kā savas NVO darbības eksperti, salīdzinot, kā tad darbojas īstenībā vērtības izpratne Latvijas Saeimā un valdībā un  kā tā tiek īstenota Latvijas sabiedrībā kopumā.

   Vērtību izpratne nedrīkst būt tikai kā ,,nodeklarētas vērtības” uz papīra. Tām ir jāstrādā sabiedrībā un tām ir jāvada sabiedrību uz ILGTSPĒJĪGU DZĪVOŠANU.

..Diemžēl, Latvijā tas tā nenotiek!  Vai Latvijas Saeima un valdība ir izvērtējusi, kādas vērtības tiek pasniegtas, atļaujot rīkot homoseksuālos ,,praidus” Latvijā un atļaujot ārzemju valstu vēstniecībām izkārt pie savām vēstniecībām attiecīgajās dienās LGBT varavīkšņu karogu ? 

  Nav izvērtējusi, ir tikai klaja un tukša ,,skaista runa”! Latvijas Saeima un valdība, diemžēl, ir rīkojusies tieši otrādi, ir sākusi ar ,,lielām sekmēm” iznīcināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas stūrakmeni – šīs sabiedrības vērtības pamatus – ģimeni – SAVIENĪBU STARP VĪRIETI UN SIEVIETI! Kā pierādījums tam ir Latvijas ģimeņu izdzīvošanas meklējumi ne pie Latvijas valdības, bet caur Latvijas ,,lidostu” – pametot valsti un atņemot sava darba ienākuma nodokļus Latvijas budžetam. Lūk, ko ir izdarījusi Latvijas Saeima un valdība ! Mums ir kauns par tādiem Saeimas deputātiem un valdību.

 Homoseksuālu ,,praidi” parāda tieši pretējās puses par vērtības izpratni – negatīvās puses un Svēto Rakstu ignorēšanu.

  Jo ir pārkāpta Satversmes 110. pants -   Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.

 Savienību starp vīrieti un sievieti – ne savienību starp vīrieti un vīrieti un ne savienību  starp sievieti un sievieti. Un nezinot to, kas sacīts Svētos Rakstos, Saeimas deputāti ne tik vien ignorē, bet arī pārkāpj Satversmi, piedevām par to saņemot daudzus tūkstošus gadā par ,,šādu vērtības” pasniegšanu un turpina šo mācību Latvijas sabiedrībai, Latvijas bērniem. Tas ir negods visai Latvijai, kurai ir tāda Saeima un tāda valdība.

Rakstos ir sacīts:

,,Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību, abiem ir mirtin jāmirst un lai viņu asinis paliek uz viņiem. Adonaj viņu siržu kārības ir nodevis izvirtībai un kauna pilnās kaislībās: Sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko.

Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabīgo kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, PIEKOPDAMI NETIKLĪBU, vīrietis ar vīrieti, saņemdami pelnīto sodu par savu nomaldīšanos paši pie sevis. Un tā nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Adonaj atziņu, Eloĥim viņiem licis krist NECIENĪGĀS TIEKSMĒS, ka viņi dara to, kas neklājas, darot netiklību.(Romiešiem1:21-29)

  Bērnu tiesības aizsardzības likum 4. pantā ir minēts, ka bērnu tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus:

   Sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

   Bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda vērtībām;

   Bērna orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvošanas objektīvu priekšnosacījumu.

 Visi šie deklarētie trīs galvenie bērnu aizsardzības likuma punkti tiek pārkāpti, atļaujot Rīgā rīkot šos ,,kauna praidus”.

 

Arī Izglītības likuma mērķis (2.pants) ir nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu attīstītu personību, demokrātiskās Latvijas valsts un sabiedrības locekli;

Atbilstoši izglītojamā vecumam un vajadzībām tiek nodrošināta iespēja tikumiskai, estētiskai, intelektuālai un fiziskai attīstībai, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātās personības veidošanos.

 

Atļaujot rīkot kaunpilnos praidus

Tiek pārkāptas Bērnu tiesību aizsardzības likumā nostiprinātais princips par vērtību veidošanos un nostiprināšanos bērnos. Tiek arī pārkāpta Satversmes 110. pants un Satversmē aizsargātās ģimenes un bērnu tiesības.

 

Sakarā ar Svēto Rakstu pamatojumu, šie cilvēki,  homoseksuāļi nedrīkst būt vadītāji, kur nu vēl Saeimas deputāti. Viņiem nav saprašanas, kas ir ģimene – savienība starp vīrieti un sievieti. Viņiem nav interese par nākotni, par sabiedrības celšanos, nerunājot jau par ētiskām normām viņu pašu attiecību starpā. Viņi nedrīkst būt Saeimas deputāti ! Vadītāji !

 

Demokrātija, kā ikviena pilsoņu radīta sistēma, ir izveidota, lai tā funkcionētu pozitīvā virzienā. Taču, lai tā darbotos ar pilnu jaudu un nenogurtu, tā ir ,,jābaro”. Jābaro ar cilvētiesības principu ievērošano, piekopjot tikumību un toleranci, sabiedrības celšanu.. Taču demokrātijai pietrūkts pats galvenais ,,barības veids”, kurš viņai ir nepieņemams – tā ir garīgā izglītība. Un te nu mēs redzam, ko ir panākusi vai nepanākusi Latvijas kristīgā mācība – Saeimas deputātu garīgais līmenis ir uz nulles robežas un rezultāts ir - ,,praids” maršē pa Rīgas ielām ar atkailinātām ķermeņu daļām, ieviešot sabiedrībā un bērnos nepatiku un riebumu.  

 

 

Ir jāizstrādā likuma grozījumi, pamatojoties uz augstāk minētiem kritērijiem. Un tas viss ir jādara   jums, ar vislabāko  sirdsapziņu Latvijas sabiedrības un bērnu priekšā un ar vislielāko ātrumu.

 

Otra Likuma nesakarība ir Reliģisko organizāciju likumā, kurā tiek definēts, ka kristīgo mācību Latvijā māca pēc vadošo konfesiju mācībām – luterāņu, baptistu, pareizticīgo un vecticībnieku konfesiju mācībām.

Mēs esam gadus atpakaļ griežušies pie Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas(vadītājas Circenes un I.Mūrnieces k-dzes) ar lūgumu izskatīt mūsu izvērtēšanas kritērijus par kristīgās mācības kā maldu mācības pasniegšanu skolās.Un esam saņēmuši atbildes, ka tas viss ir dots zināms 5 Saeimas deputātiem un tālākā viņu rīcība ir viņu pašu iniciatīva.

Vienu vārdu sakot, uz mūsu lūgumu – atvērt šo Reliģisko organizāciju likumu un kopā ar mūsu NVO, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības un satura centra kristīgās mācības veidošanas grupu un vadošo baznīcu konfesiju pārstāvjiem sēsties pie sarunu galda, lai uzklausītu mūsu kritēriju izklāstu  netika piepildīts. Un tā, visu šo laiku līdz pat šai dienai Latvijas bērniem tiek mācīta garīga ,,melu mācība”, kas ir  ,,garīgais holokausts”.

  Mēs ceram, ka šoreiz mūsu aicinājums aizies pie dzirdīgām ausīm, atradīsies kaut 5 Saeimas deputāti, un mēs tiksim aicināti uz jūsu komisijas sēdēm ar kristīgās mācības izvērtēšanas kritēriju izklāstu. Mēs esam gatavi.......vai jūs esat tam gatavi?  Jeb atkal sekos kārtējā ,,atrunāšanās” politika un nezināšanas iniciatīva?

Mēs tomēr ceram uz komisijas vērtību izpratni un personīgi arī uz tevi, cienītais Saeimas deputāt Artuss Kaimiņ, kad ir ,,jānobrermzē” šī velšanās  ,,bedres dziļumā”. Un to var iesākt Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, un var ļoti veiksmīgi to paveikt....,,ja tikai atradīsies 5 Saeimas deputāti. (Sdomā un Gomorā neatradās 5 ticīgie un šīs pilsētas Israēla Adonaj iznīcināja)

Svētības vēlot – Aivars Kukličs  NVO – www.pasaulevala.lv - vadītājs

 

Neuztraucies, kas notiks ar tavu ķermeni, kad tu nomirsi… Tavi radinieki izdarīs visu nepieciešamo, proti:
- viņi noģērbs tevi;
- viņi tevi nomazgās;
- viņi tevi apģērbs;
- viņi tevi izvedīs no mājām un nogādās uz jauno adresi.
Daudzi atnāks uz bērēm, lai tevi godinātu.
Daži pat izmainīs savus plānus un atprasīsies no darba, lai atnāktu uz bērēm. Tavas drēbes, ko nēsāji, tiks atdotas vai pārdotas, uzdāvinātas vai sadedzinātas. Tavas grāmatas, spēles, kolekcijas, mantas jau piederēs citiem cilvēkiem…
Tevi nomainīs darbā; kāds ar tādām pašām vai pat labākām prasmēm ieņems tavu vietu. Tavs mantojums tiks nodots mantiniekiem.
Tavi labie draugi raudās pāris stundas vai pāris dienas, bet pēc tam viņi turpinās atkal smieties. Tavi mājdzīvnieki pieradīs pie jaunajiem saimniekiem. Tavas fotogrāfijas karāsies kādu laiku pie sienas, pēc tam tās uzliks uz mēbelēm, bet beigu beigās ieliks kādā kastē glabāties. Kāds cits sēdēs tavā dīvānā un skatīsies televizoru; kāds sēdēs pie tava galda un ēdīs.
Spēcīgas sāpes tavās mājās ilgs kādu nedēļu, divas, mēnesi vai divus, vienu gadu vai divus…
Tad tu kļūsi tikai atmiņas un tad tavs stāsts beigsies. Beigsies starp cilvēkiem, beigsies šeit, šajā pasaulē, bet sāksies jauns stāsts jaunā realitātē… tavā dzīvē pēc nāves.
Tava zemes dzīve, kur tu kustējies ķermenī, kur devi vērtību mantām, kas tev bija tur, tagad zaudēs jebkādu nozīmi.
PAZUDĪS:
- tava ķermeņa skaistums;
- vārds;
- uzvārds;
- īpašumi;
- kredīti;
- darba amats;
- bankas konts;
- mašīna;
- māja;
- akadēmiskā izglītība;
- draugi;
- vīrietis/sieviete;
- bērni;
- ģimene.
Savā jaunajā dzīvē tev būs nepieciešama tikai tava DVĒSELE. Vienīgais, kas tev būs, tā būs tava DVĒSELE. Tāpēc centies dzīvot pilnvērtīgi un būt laimīgs, kamēr tu esi šeit. Kā teica Asīzas Francisks:
“Tu nevarēsi no šejienes paņemt to, kas tev ir. Tu paņemsi tikai to, ko esi devis”.
Tēvs Andrejs Tkačevs