LV RU

Shabat  Shalom!
Снимок_2024_01_29_08_17_46_269.png
,, Ja tu redzi, ko vajag izlabot, un zini, kā to izdarīt, tas nozīmē, kad esi atradis vietu pasaulē, kuru Eloĥims ir atstājis priekš tevis, lai tu to varētu paveikt.

Bet ja tu tikai redzi, cik tas ir neglīti un nepareizi, tevi pašu vajag izlabot."  Rebe.

  "Если ты видишь, что нужно исправить, и знаешь, как это сделать, значит ты нашел место в мире, которое Елоĥим оставил для тебя, чтобы ты мог это осуществить. Но если ты видишь только, как оно безобразно и неправильно, тебя самого надо исправлять." Ребе

Psalms 96:5, 1Laiku 16:25-26, Iermia`hu 10:11, 2 Moše 23:13, Mihas 4:5, Atklāsmes gr.14:7 ,,dievs" ir elks !!!

svētības!

 

NVO - "Fonds - Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā..."

  

Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra 2004. gada 4. jūnija rīkojumu Nr. 63 ieviesa kristīgo mācību kā standarts ar obligāto saturu un pamata prasībām tā apguvei.Paralēli pamatizglītības standartam kristīgajā mācībā tika nodefinēts un pieņemts vidējās izglītības vadlīnijas reliģijas vēsturē piedāvāta profilkursa mērķus un pamatnostādnes mācību saturam un tā galarezultātu-zināšanas un prasmes, kā arī to pārbaudes formas un tehnoloģijas.Iepazīstoties ar šo pamatīgo materiālu klāstu, izanalizējot nonācu pie secinājuma ar Mērķi - izvērtēt kristīgo mācību kā standartu Latvijā un reliģijas vēstures profilkursu vidusskolās, uzstādot sev par pienākumu atklāt Problēmu - pēc tā viedokļa, kura pastāv šajās mācībās.

 

Tā nav Eloĥim(a) VĀRDA mācību priekšmetu programma, bet eikumēnisko konfesiju mācību programma, garīgais holokausts, kurš darbojas no Nīkejas un Vispasaules koncilu laikiem, no 325.g.m.ē. !!!

 

Šīs atsevišķās kristīgo konfesiju mācības un tradīcijas, kuras ir sākušas savu darbību pēc Ješua (Eloĥim(a) Dēla) un ar Nīkejas koncilu iestādījumiem, izveidojušās līdz šodienai par lielu nelaimi Latvijai, pasaules tautām un valstīm, kur ar stratēģi un administratoru vienā personā - ar BAZNĪCU, kura izvēlējusies Latvijas Republikā kā savu pārstāvi-latviešu un citu tautu locekļus, lai sniegtu Latvijas sabiedrībai cilvēku – bīskapu Nīkejas koncilā pieņemtos likumus, kuri nav bijuši un nekad nebūs Adonaj(a) likumi, kurus nevar atrast Svētajos Rakstos – Torā, Tenahā un Bībelē. Un to zina mūsu valdība, Saeima un Latvijas Republikas prezidents (e).

Esmu atklāti sacījis un turpināšu to darīt, jo mīlēt Eloĥim(u) un pasacīt Viņa Patiesību izlemj Viņš un kam Viņš to dod un Viņš to arī māca tiem, kurus Viņš sūta pasacīt Patiesību, pārbauda, daudzreiz „uzdodot ar rīksti”. Ikvienam būs skaidrs, ka šāda pārmācība ir nepieciešama, tas notiek piekrišanas vai nepiekrišanas gadījumā, paklausot izdotam un apstiprinātam Eloĥim(a) likumam.

 

Tādēļ esmu pateicīgs Eloĥim(a) par arodskolotāju pamata pedagoģiskiem izglītības kursiem un viņu pasniedzējiem-gudriem un iejūtīgiem cilvēkiem, un pateicoties Viņu lielās zināšanas atklātam mācīšanas veidam, kurš ir drošinājis un virzījis manu darbu, atklājot un mācot socioloģijas mācību, izglītības filozofiju un audzināšanas teorijas, vispārīgo un personības psiholoģiju, saskarsmes un sociālās psiholoģijas pamatus, varu pieņemt Uzdevumu šī mērķa sasniegšanai, proti, nopamatot un atklāt, ka jebkurā izglītības formā pasniegtā standarta mācība var būt kļūdaina un nepastāvīga, ka nepieciešama skolēna, pusaudža, cilvēka indivīda attieksme kopā ar pasniedzēju un ar jebkuru izglītojušo mācību programmu.

 

Vēlos arī sniegt patieso atspoguļojumu par kristīgo mācību Latvijā kā melīgu un nepilnīgu, jo tā kā standarts tiek pasniegta no tām Baznīcas draudzēm un konfesijām, kurām ir noteicošā loma Baznīcā jau no Vispasaules un Nīkejas koncilu laiku periodiem.

 

Vēlos lūgt ikvienu konfesijas vadītāju Latvijā un pasaulē, kuri lasīs un analizēs manu darbu, izprast, vai šīs atziņas, vēstures pētījums, Svēto Rakstu analīze un dažādu valodu bībeles pētījums nāk no manis - cilvēka prāta atzinuma jeb tā ir nopamatota Eloĥim(a) Taisnības un Patiesības, Mīlestības un Viņu likumu prasības darbs.

Vēsture, kā mācību priekšmets, kurš tiek vadīts tā, ka tas veicina rakstura nostiprināšanos un izveidošanu, ir mums visiem jāaplūko no patiesā Eloĥim(a) viedokļa.

Parasti ir tā, ka vēsture nav gandrīz nekas vairāk kā ziņojums par ķēniņu pacelšanos un krišanu, par galma intrigām, armiju uzvarām un zaudējumiem - stāsts par godkāri un mantkāri, pievilšanu, nežēlību un asinsizliešanu. Ja to tā māca, tad iznākums var būt tikai noārdošs.

Sirdi mocošu noziegumu, mežonību, nelietību un nežēlību uzskatījums iedēsta tādu sēklu, kas daža dzīvē var atnest lielu ļaunuma ražu.

Daudz labāk ir mācīties pazīt Eloĥim(a) Vārda gaismā tos cēloņus, kas pārvalda valstu uzplaukumu un krišanu. Lai mēs-skolotāji studējam šos ziņojumus un redzam, ka tautu īstais uzplaukums ir saistīts ar Eloĥim(a) pamatlikumu pieņemšanu.

Mums visiem ir jāmācās pētīt lielo reformāciju Kustību vēsturi un jāredz, cik bieži šie pamatlikumi, kurus tik bieži nicināja un ienīda, un viņu aizstāvjus veda cietumā un nogalināja, ir tomēr uzvarējuši caur šiem pašiem upuriem.

 

Par skolotāju svētību.

Skolotāju audzināšanas darbā svarīgu lomu izsaka darbs ar īstenām, vēsturiskām, sajūsmu pilnām lietām, kurās ir nopamatota vienkāršīgums un iespaidīgums.

Kāds Kenterberijas archibīskaps jautāja kādam aktierim, kāpēc aktieri teātra izrādē, runājot par izdomātām lietām, atstāj uz klausītājiem tik spēcīgu iespaidu?.

”Visā cieņā pret jūsu amatu - atļaujiet man sacīt”, atbildēja aktieris, „ka iemesls ir ļoti vienkāršs. Tas atrodas iejūsmināšanā. Mēs uz skatuves par izdomātām lietām runājam tā, it kā tās būtu patiesas, bet jūs uz kanceles runājat par īstām lietām, it kā tās būtu izdomātas.”
Tautu vēsture skaļi runā uz mums – to tautu, kas viena pēc otras ieņēma viņām nozīmēto laiku un vietu, neapzinīgi liecinādamas par Patiesību, kuras iznākumu tās pašas nezināja.

Eloĥim(a) ir nolicis katrai tautai un katram atsevišķam cilvēkam vietu savā lielajā, Eloĥim(a) plānā.

Šodien cilvēkus un tautas mēro ar vēsturi Viņa lielā roka, kas nekad nekļūdās. Visi – caur sava paša izvēli noteic savu likteni, un Eloĥim(a), kurš ir radījis arī brīnišķīgo dabu, pārrauga visu, lai Viņa nodomi piepildītos.

Vēsturi, kuru varenais - Es esmu - ir nospraudis Savā Vārdā no mūžības pagātnē uz mūžību nākotnē, stāsta mums, kur tad mēs atrodamies šodien laikmetu plūsmā, un kas sagaidāms nākotnē.
 

Vienīgi Elo`him(a) vārdā mēs redzam to spēku, kas lika zemes pamatus, un kas izplatīja debesis. Vienīgi šeit mēs varam atrast ticamu ziņojumu par tautu izcelšanos.

Vienīgi šeit ir sniegta mūsu rases vēsture, cilvēku lepnuma un aizsprieduma nesagrozīta. Elo`him(a) ir atklājis savā bauslībā tos pamatlikumus, uz kurām balstās visa nāciju un atsevišķa cilvēka īstā labklājība. Bībele atspoguļo īsto vēstures filozofiju. Tajos skaistajos apustuļa Šauļa vārdos ir attēlots Elo`him(a) nodoms rases un tautu radīšanā un novietošanā.

 

„Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu, un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot; lai tie meklētu Elo`him(u), vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums.” (Ecechiela 20, 37)
 

Katrai tautai, kas uznākusi uz pasaules skatuves, ir ticis atļauts ieņemt savu vietu zemes virsū, lai kļūtu redzams, vai tā izpilda „Svētā Sarga” nodomu.

Elo`him(a) vārdā tas ir skaidri parādīts. Šeit ir rādīts, ka nāciju stiprums, tāpat kā atsevišķu cilvēku stiprums, nav meklējams izdevībās vai spējās, kas liekas, tos dara neuzvaramus.

Tas nav atrodams viņu izslavētā diženumā. To mēro ar uzticību, ar kādu tie izpilda Elo`him(a) nodomus un Viņa prātu!

 

 

Šīs ir mācības, kas jāmāca mūsu bērniem. Bērnus nevajag spiest, lai viņi attīstās ātrāk par saviem gadiem, bet cik ilgi vien iespējams, jāpasargā viņu bērnības svarīgums un jaukums.

. Jo mierīgāka un vienkāršāka bērna dzīve, jo brīvāks viņš ir no mākslīgiem satraukumiem un jo vairāk viņš būs saskaņā ar Dabu, jo labāk tas ir priekš Gara stipruma un Garīgā spēka.

Un ja mūsu – arodpedagoģijas šodienas klausītāju pulkam būs kāds skolotājs, kurš nebūs apmierināts ar otrās šķiras darbu – savu darbu, kurš nevar aizvadīt savus audzēkņus līdz tik augstai pakāpei, kādu vien ir iespējams sasniegt, tad...

...Tāds skolotājs nedrīkstētu būt apmierināts, un ja arī tiem būs tikai labas tehniskās zināšanas, ka viņi būs izcili grāmatveži vai vadītāji..... Viņu - skolotāju cenšanās ir iedvest tiem Patiesības pamatlikumus – paklausību, godbijību, godprātību, un skaidrību, tādus pamatlikumus, kas tos darīs par pozitīvu spēku sabiedrības stabilizēšanai un pacelšanai.

Šis darbs ir visskaistākais, visgrūtākais, kas cilvēcīgām būtnēm jebkad ir ticis uzdots. Skolotājam ir jāsagatavojas sastapties ar spītīgām dabām un apcietinātām sirdīm. Bet, kad viņam notiek kontakts ar tādiem, viņam nevajag aizmirst, ka viņš pats reiz ir bija bērns, kuram arī bija vajadzīga disciplīna.

Un tieši šodien, ar visām savām vecuma, audzināšanas un piedzīvojumu priekštiesībām, viņš bieži maldās, un arī pašam ir vajadzīga šī žēlastība un pacietība. Audzinot jaunatni un cilvēkus, viņam ļoti der domāt par to, ka tam ir darīšana ar tādiem, kam ir tieksmes uz ļaunu, līdzīgas viņam pašam.

Un skolotāji, kuri saprot savas atbildības, izmetīs no savas sirds un savas dzīves visu, kas tos varētu aizkavēt sekmīgi audzināt spītīgos un nepaklausīgos.

Mīlestība un maigums, pacietība un pašsavaldīšanās būs vienmēr viņu likums, un šis likums būs apvienots ar taisnīgumu.
Par divām šī likuma formām kā – taisnīgumu un patiesību, ir nepieciešams šodien it īpaši runāt.

 

                                                        Kādā Vācijas universitātē stāv košs plakāts: „Un Taisnība darīs tevi brīvu...!”

Kas tā varētu būt par Taisnību, kura var mūs padarīt brīvus, un no kā brīvus?

Domāju un saku, ka tā ir tāda Taisnība, kura mūs dara brīvus no ļaunās varas, kura pazemo un paverdzina un tā būtu vislielākā netaisnība, ko var nodarīt bērnam, jaunietim vai cilvēkam,.... ir atļaut viņam sapīties ļaunu ieradumu valgos. Un ļoti liela  ir atbildība , kas uzņemas vadīt kāda cilvēka dvēseli, mācot un audzinot tos šodienai un mūžībai - garīgi!

 

 

Šeit es runāju par tām mācībām, kuras pieņemtas Latvijā un dots tām garīgs nosaukums: „Kristīgā mācība kā standarta programma”.

Šī programma pelna visdziļāko analīzi un izpratni un jājautā ikvienam kristīgās mācības skolotājam, vai kristīgās mācības skolotājs ir sagatavots tai pienācīgi.

Vai šis cēlais darbs nesīs augļus, vai viņiem tiks dota līdzjūtība un izpratne par ,, kristīgo mācību kā standarta mācību programmu”, kas tos padarītu spējīgus izsekot tām kļūdām un mācībām, kas parādās viņu audzēkņos, kura veido viņu raksturus?

Šeit katram Elo`him(a) ticības skolotājam ir jāsaprot, ka viņam ir ļoti nozīmīga loma šajā mazajā skolnieka mācības atbildībā un viņam ir jāsaņem šis atbildības svētums no Adonaj(a)!!!
 

                                              Viņš nedrīkst izlaist no acīm sava darba mērķi.

 

Šim  ticības  mācības skolotājam būtu jāizpilda savi ikdienas uzdevumi pēc noteiktas stundu secības un vielas, lai izpatiktu ne tikai sev un saņemtu par to atalgojumu, lai uzturētu savas ticīgās  skolas vai klases cieņu, bet viņam jāņem vērā arī savu skolnieku, KĀ ATSEVIŠĶU ĪPATŅU visaugstākais labums, pienākumi, darbs un sagatavošanās, ko dzīvē tiem uzliks šis darbs, ko ,, ticīgā mācība – kā standarta mācība” skolotājs dara dienu no dienas, kas tādejādi ietekmēs viņa skolniekus, un caur tiem darīs iespaidu uz citiem, kas nebeigs izplatīties un pastiprināties līdz laika beigām, un ar sava darba augļiem viņam būs jāsastopas tajā Pēdējā dienā, kad katru Vārdu un Darbu vedīs Elo`him(a) priekšā.

 

Šeit gribu sacīt, cik svarīgi ir skolotāja vārdi un Patiesīgums, ka skolotājs nevar iemantot savu skolēnu cienību citādi, kā parādot sava paša raksturā Gara pamatlikumus, kurus viņš cenšas tiem iemācīt.
 

Un tas ir šodien tāpēc, ka skolnieks – jaunatne vai cilvēks, visapkārt redz mazvērtīgus raksturus un tik daudz izlikšanās, ir ļoti vajadzīgs, lai skolotāju vārdi, attieksme un uzvešanās attēlotu cēlo un Patiesību, Patiesību, kuras saknes nāk no Elo`him(a) likumiem.

Esmu ļoti priecīgs un gandarīts par šo laiku, ko Elo`him man devis, lai sēdētu studenta solā un mācītos izprast zināšanas izglītībā, audzināšanā un vadīšanā Rīgas Tehnikās Universitātes Humanitārā institūtā.

Viena no daudzajām ievērības cieņas un gudrības atzinumiem ir docenta A.Baldiņa novērošanas spējas un analīzi par izglītības krasi pieaugušo negatīvo vērtības nozīmi.

 

Latvijas izglītības sistēma ir sistēma, kura rezultātā Latvijas izglītības programmas kā sistēmas sastāvdaļa ir nonākusi strupceļā.

Pamatā tam ir novecojušās sistēmas un dažādu Eiropas valstu pieņemtās dažādas standarta programmas, kuras vērtība ir sabiedrības ražojums – tās ir programmas, kuras nevar dot indivitātes attieksmi katra indivīda mācīšanai, kura var būt pozitīva tikai tad, ja tai ir pretī kāds personīgais elements.

Viennozīmīgi, ka izglītībā nedrīkst būt kaut kādas abstraktas standarta programmas. Jo daudzi šobrīd pieņems domu un strādās pie tās saucamās humānisma izglītības teorijas, proti, kur tiek meklēts dialogs starp pasniedzēju un skolēnu, kur izvēloties dažādas individualitātes audzinošos aspektus, cer atrast to atrisinājumu.

Vēlos sacīt, ka izglītības sistēmas standartizēšana ir ieviesta arī Latvijas kristīgajā mācībā un reliģijas vēsturē.

 

Kā Latvijas izglītības sistēma, izveidojot kristīgās mācības programmu, apvienojušās par vienu noteiktu standarta ieviešanu Garīgajā izglītības sniegšanā, un nemaz neņemot vērā ticības mācības pamatlicēju – Adonaj(a) Likumus un Viņa Dēla Ješua `haMašiah(a) liecības un priekšzīmi.
 

 

Un šodien ir nepieciešams mums visiem cilvēkiem zināt, kā tad māca Tas, kas radījis Visu un kādas mācības sniedz Viņa Dēls – Augstais Skolotājs un Augstais Priesteris, kura pamatlikumi ir rakstīti Svētajos Rakstos.

Šeit gribu uzskaitīt tās vadošās baznīcas un viņu mācību, tradīcijas un teoloģiskas nostādnes, kuras ir ņemtas par vadlīnijām kristīgās mācības programmas sastādīšanā.

 

    Tās ir:                                                                            1)Pareizticīgo baznīcas teoloģiskās nostādnes.

                                                                                             2) Katoļu baznīcas teoloģiskās nostādnes.

                                                                             3) Baptistu baznīcas teoloģiskās nostādnes.

                                                                             4) Luterāņu baznīcas teoloģiskās nostādnes.

 

 

Šīs četru konfesiju – baznīcas nostādnes ir lemttiesīgas, apvienojot savas kopīgās baznīcu nostādnes, kur dažām baznīcām tomēr ir atšķirīgas tradīcijas un savi nolikumi, taču tās ir vadījušās pēc viena kopēja tradīciju nolikuma, proti – mūsu nostādnes ir vairākumā, tātad tas arī ir kristīgās mācības standarta paraugs.

 

Kas iezīmē šīs nostādnes starp konfesijām un kas dod viņām spēku, varu, atzīt sevi par Universālo garīgo spēku, kas dod tiesības šo spēku pielietot kristīgajā mācību programmas īstenošanā, kā parauga standartu Latvijā?
 

Lieku uzsvaru uz faktu, ka Latvija ir demokrātiska valsts, tās likumi vienādā mērā, arī garīgajā ticībā, izpaužas uz visām valsts attiecošām ticīgo konfesijām. Un vairākums Latvijas iedzīvotāji ir taču informēti, ka pastāv vēl arī citas konfesijas, kā:

                                                                        Je`hudaisma kopienas, draudzes

                                                        Mesiāniskās ebreju draudzes un kopienas,

 

 

kurām ir citādas reliģiskās izpratnes un kalpošana Elo`him(a), Viņa likumiem un Viņa Dēla liecībām ar priekšzīmēm.

Rakstot šo darbu, nonācu pie secinājuma, ka ir mazvērtīgi, nodrošinot savu izglītību „Kristīgās mācības programma” izvērtēšanā un izpratnē, vadoties tikai ar to teorijas apguvi, ko ieguvu, analizējot programmas nostādni, vadoties arī no „Internetā” iegūtām ziņām par kristīgo mācību un mācības Teoloģija institūtā.

Elo`him(a) norādīja laiku un vietu, tādēļ ar lielāko prieku pieņēmu Viņa prātu – apgūt „Kristīgās mācības kā standarts tālākizglītības programmas parauga apgūšanā 1-3 klašu skolēniem”– kā dzīvu liecību skolotāju apmācībai Rīgas Tehniskās Universitātes Teoloģijas fakultātē  2006.gadā.

 

Atgriežoties pie iepriekšsacītā par starpkonfesiju baznīcu teoloģiskām nostādnēm, kristīgās mācības laikā Teoloģijas fakultātē, saņēmu informāciju no „Kristīgās mācības” pasniedzējiem, proti, ka visas Latvijā esošās konfesijas ir parakstījušas vienošanās par šīs programmas pareizumu, metodiku un īstenošanu Latvijā kā standarta parauga programmu ar kristīgās mācības mērķi, saturu un uzdevumiem satura apguves secībai un tā metodikai. Vai tā būtu pareiza rīcība...? Un vai kristīgā standartprogramma ir nopamatota tikaino Svētiem Rakstiem ??? Jeb tai ir pievienotas cilvēku - baznīcu iestādījumi, Nīkejas Vispasaules koncili?


Ir tikai maza atšķirība no laika un vietas, ko Elo`him(a)ir nolicis priekš mums visiem vienādu, katram pēc Viņa prāta un nozīmes. Un tāds ir Viņa prāts – pateikt šo Labo Vēsti – kas ir Viņa Patiesība, pasacīt to jums, kuri ir radīti pēc Viņa līdzības un esat Viņu Likuma paudēji, Viņa Dēla liecības un priekšzīmes atspoguļotāji vārdos un darbībā.

.

„Tēvs novēl savu māju pēc nāves vienīgajam dēlam, uzrakstot pie notāra juridisku aktu – mantojuma testamentu. Pēc tēva nāves testaments ar visām juridiski iegrāmatoto novēlējuma autora gribu un nosacījumiem stājas spēkā ar miršanas dienu vai kā tas pieņemts pēc attiecīgās valsts, republikas juridiskajiem likumiem.”

Tiem, kuriem ir dota apgaismība šādu novēlējuma – testamenta iepazīšanā, sapratīs, ka šeit nav nekādu neskaidrību.

 

                                                                                                  Taisnīgi, godīgi, likumīgi.

 

 

Šādu pieeju likumiem un spēku to juridiskai izpildei ir nodrošinājis Elo`heinu - Tēvs, to apliecinājis ir Viņa Dēls ar savu liecību un priekšzīmi.

Šeit domāju un saku, ka audzināšana, kas balstās uz atmiņas vingrināšanu un kurai ir tieksme mazināt pastāvīgu domāšanu, dod tādu morālisku iznākumu, kas ir vēl pārāk maz novērtēts.

 

Ja audzēkni māca atsacīties no spējām patstāvīgi spriest, tad viņš top nespējīgs atšķirt Patiesību no maldiem un viegli krīt par upuri viltībai.
 

Un tālāk notiek tā, ka tas ļaujas vadīties no tradīcijām, ierašām un baznīcu rituāliem!
 

Un tieši tagad, kad vēl nekad agrāk neredzēta steiga pārņem pasauli un tas briesmīgais spēks, kas sagrābj miesu, prātu, dvēseli, slēpjas izpriecās, naudas saraušanā, cīņā par varu un sava paša cīņa par eksistenci..... Un, ja mēs – NĀKAMĀS SABIEDRĪBAS AUDZINĀTĀJI – vecāki, pedagogi un  pasniedzēji skolās un draudzēs, starp līdzcilvēkiem, būsim pārāk lielā steigā un ātriem soļiem apgūsim Mašiah(a) mīlošās pamācības, bet nesekodami un nesagaidījuši Viņa padomus un nesekodami Viņa priekšzīmei un liecībām, audzinot sev uzticētos un aizbildinoties, ka nav laika vai iespējas palikt pie  Skolotāja.........

.......Tad notiek tas, ka viņi ar savām problēmām un nastām atgriežas pie sava darba un savām problēmām un šie mīļie pasniedzēji nekad nevar sasniegt augstākos panākumus, kamēr viņi nebūs iemācījušies Spēka Noslēpumu.

Vēlos atklāt šī noslēpuma pamatsakni, kas paceļ fiziskos, intelektuālos un garīgos spēkus, kas mūs ceļ uz augšu un saņēmuši to, būsim piepildīti kā ar jaunu dzīvību un mūsu gurdenā miesa un nogurušās smadzenes un bieži nospiestā sirds tiks atvieglināta.

 

Tas ir Elo`him(a) Ruax Kodeš -  Svētais Gars, Aizstāvis un Patiesības Gars, ko Viņa Dēls ieteic par mācību mums visiem.

 

Johanana evaņģ.15:26 „Kad nu nāks Aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, tas dod liecību par mani!”
 

 

Kas tad ir šis aizstāvis un Patiesības Gars? Un kā mēs varam noformulēt vārdu – Patiesība? Ka Viņš kā vārds ir jēdziens, tas nu ir skaidrs. Vai šajā – Patiesība būtu arī kāda „jēga”?

                              Apskatīsim dažus piemērus, jūsu vērtējumam:

 

                                                                                                                            Vai daļēja Patiesība ir vairs Patiesība?

 

 

Vai Patiesība nodilst? Vai tā prasās pēc remonta? Vai drīkst savā redzeslokā samierināties ar daļēju Patiesību? Vai var Puspatiesību aizstāt ar Patiesību? Vai daļēja Patiesība ir vairs Patiesība?

Apskatīsim pirmo piemēru. Ja riepai ir mazs, mazītiņš caurumiņš, tad tas nozīmē, ka riepa ir bojāta un vairs nav lietojama, jo gaiss no tās plūst ārā.

Vai Patiesība var laist ārā gaisu? Rodas jautājums. 99,9% no šīs riepas taču ir kārtībā. Bet, lūk, ja ir caurumiņš, tad viss ritenis vairs nav kārtībā. Vai nu riepa ir vesela, vai nu vispār tās nav. Ar tādu puspatiesību tālu neaizbrauksi. Puspatiesība nav Patiesība, jo arī Patiesība vai nu ir, vai nav. Puspatiesībai nav nekādas reālās vērtības. Puspatiesība, vai 99,9 % no Patiesības nav Patiesība.

Otrs piemērs.

Pieņemsim, ka gadā ir 365 dienas. Diennaktī ir 24 stundas. Ja vienu stundu gadā vīrs būtu neuzticīgs savai sievai un sieva to uzzinātu, tad ģimene sāktu izjukt. Kaut gan vīrs censtos pārliecināt sievu, ka 23 stundas + 364 dienas vīrs ir bijis uzticīgs un, tas ir ļoti daudz. Kāda te nozīme vienai stundai? Vai viņa ar to samierināsies?

Saskaņā ar Ješua  liecībām – nē. Viņa atbildēs, ka mūsu savstarpējā uzticība ir izirusi. Tāpat kā tas ritenis, tā ir nederīga.

 

Vēl varētu minēt neskaitāmu daudzumu šādu piemēru. Un tā mēs redzam, ka reālajā dzīvē ne viens vien cilvēks samierināsies ar Puspatiesību Patiesības vietā, un tas ir skumji.

Un tā ne viena vien Elo`him(a) dotā Patiesība tiek pārvērsta par teoriju, kurai nav stingra pamata, jo tā no cilvēku puses ir sagrozīta. Cilvēka acis bieži vien redz tikai daļu no reālās Patiesības. Cilvēka realitāte ir mainīgi perspektīva. Tā ir atkarīga no izejas punkta. Ļoti svarīgs ir šis izejas punkts.

Un, kas pieņem lēmumu, rēķinoties tikai ar pusPatiesību, ir spiests baudīt šī lēmuma sekas. Kas neievēros nosacījumus, kuri ir saistīti ar dzīvībai svarīgiem likumiem, tas būs spiests pārdzīvot ne vienu vien nepatīkamu situāciju, un viņam būs nepatikšanas ar Patiesību.

 

Iespēja pieņemt kādu noteiktu lēmumu cilvēkam ir dota: bet rīcības sekas cilvēks izvēlēties pēc tam vairs nevar, jo tas ir atkarīgas no sākotnēji pieņemtā lēmuma.
 

 

Zirgiem mēdz pielikt pie acīm acu redzes ierobežotājus, lai braucot pa auto ceļiem tie neredzētu visu patiesību par garām braucošo tehniku. Zirgs redz tieši tik daudz, cik atļauj šie ierobežotāji.

 

Cilvēka Patiesības uztvere ir tieši tik plaša, cik plašu redzesloku iegūt viņš vēlas, kas apmierinātu viņa prasības par attiecīgu jautājumu.
 

 

Vai tu patiešām vēlies un vari šai Patiesībai skatīties acīs? Daudzi to nespēj. Skatīties Patiesībai acīs, vai arī ignorēt to, tas ir tavs uzskatu jautājums un tavas sirds un dvēseles stāvoklis!

 

                                                                                                                                                  ŠALOM!

 

 

                                                                                      Viņi saplēsa Tavu Likumu….

      
Pāvestam ir vara mainīt laikus un likumus……mazais rags centīsies grozīt svētku laikus un likumus ( Daniēla 7:25)  Viņi to ir izdarījuši !!!

Reformāti identificēja šo mazo ragu Romas pāvestā…..             Vai viņi izmainīja arī Elo`him(a) Likumus? 

          Lūk, ko sacīja Romas pāvests : Pāvestam ir vara mainīt likumus un laikus, iztikt bez visa tā un pat iztikt bez Mašiaha  baušļiem… Tas viss pieder pāvesta spalvai…… ,,Zeme ir iedzīvotāju negodā likta, jo tie ir pārkāpuši Likumu, izmainījuši Adonaj(a) iestādījumus, lauzuši mūžīgo derību”  (Jesaja`hu 24:5,Tenah)

                                         Pāvesta griba nozīmē veselu saprātu !?! 

Viņš var atbrīvot no Likuma pildīšanas pienākumiem un korektēt šos Likumus!  Šie ir citāti no pāvesta Nikolas, grāmatā ,,Laika fakti” 55-56 lpp. 1893 gadā. 

                                                             Ļoti gribētos, lai jums paliktu atmiņā citāts – veselais saprāts!

2 vēstulē Tesaloniķiešiem 2:3-4 - ,,Neatļaujiet nevienam vest jūs maldīgumā. Jo Dienā šī nesāksies līdz tam laikam, kamēr neatnāks Atkāpšanās un kamēr neatklāsies cilvēks, kurš atkāpies no Toras, nolemts bojā iet. Viņš nostāsies pret visu to, ko ļaudis sauc par ,,dievu", jeb ko viņi pielūdz; viņš pacelsies pār viņiem un apsēdīsies Adonaj(a) Templī, ieceļot sevi par Elo`hai. (ĥaBrit ĥaHadaša) 

Patiesi, uz zemes ir cits ,,dievs", grēka cilvēks, kuram ir lielas problēmas ar Likumu….. ,,Katrs, kas dara grēku, pārkāpj Toras Likumus, grēks ir Toras pārkāpšana”. (1Johanana 3:4 – ĥaBrit ĥaHadaša-Ebreju Jaunā Derība)

Tagad paskatīsimies, ko ir izdarījuši katoļi ar Elo`him(a) Likumiem! Salīdzināsim Adonaj(a) Likumus ar mūslaiku katoļu katehismu un Torā rakstīto.

         Toras Likumi - baušļi
             Katoļu katehismas baušļi
               1 bauslis

Es esmu Adoni, tavs Elo`him, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus Manā priekšā turēt.

 

        
              1 bauslis

Es esmu Kungs, tev nebūs svešus dievus turēt Manā priekšā.

 

Kas ir pazudis? …..kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama….  Ir pazudis tāpēc, ka atspoguļo vienu no  Elo`him svētībām – ebrejus…

 
                2 bauslis

Netaisi sev tēlus vai dievekļus nedz pie tā, kas augšā debesīs, nedz pie tā, kas ir virs zemes, nedz pie tā, kas ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es – Elo`him, Visaugstākais tavs, Elo`him – Greizsirdīgs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešais un līdz ceturtais paaudzei, tos, kuri neieredz Mani. Un dara žēlastību līdz tūkstošajai paaudzei, kuri mīl Mani un ievēro Manus  baušļus.

 
                 2 bauslis

2 baušļa nav katoļu katehismā!

 

Šeit Elo`him nesaka, ka Viņš sodīs  bērnus par vecāku grēkiem, Viņš saka, ka negatīvais vecāku piemērs nododas, diemžēl, tālāk nākošai paaudzei…..

Kā var izmainīt veselas nāciju pakļaušanos elkiem? Kā tas iespējams? Tas ir neiespējami! Un tāpēc šis 2 bauslis ir vienkārši neizdevīgs….  Kāpēc lai no viņa netiktu vaļā vispār…?

Un tāpēc, Katoļu baznīca, kura paļaujas uz veselo saprātu, izdzēš  2-bausli no Elo`him(a) baušļiem – Likumiem !!!  Viņi to neatzīst!

 
              3 bauslis

Tev nebūs Kunga, sava Elo`him(a) Vārdu(pers.vārds) nelietīgi valkāt, jo Adoni neatstās nesodītu , ka Viņa Vārdu(pers.vārds) nelietīgi valkā. 
                 3(2katehismā) bauslis

         Kā tas ir katehismā?

Tev nebūs Kunga, sava ,,dieva"  Vārdu(pers.vārds) nelietīgi valkāt.

           

            Kas iztrūkst? 

  Iztrūks uzrakstītais ,, Elo`him"  soda mērs par tiem, kas to darīs nelietīgi….tas izņemts laukā no katoļu katehisma…
                4 bauslis

Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītajā dienā ir sabats, Adoni, tava Elo`him(a), dusēšana, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Adoni ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams, un septītajā dienā Adoni atdusējās; tāpēc Adoni svētīja Sabata dienu, lai tā būtu svēta.
                4(3 katehismā) bauslis

Atceries Kunga dienu, ka tu to svētī.

Ļoti interesanti, ka divi – paši garākie ,,dieva" baušļi-Likumi tiek pilnīgi izmesti laukā….  Šis lielais un nozīmīgais ,,dieva" Likums ir pilnīgi izmests laukā no Romas katoļu katehisma… Un pirmā daļa šim Likumam…atceries Sabata dienu…tika izmests laukā un ierakstīts ,,Kunga diena”!

Praktiski ir tā, ka 70% no visiem ,,dieva" baušļiem – Likumiem tika izmesti laukā….tie nav Romas katoļu katehismā…. Vienreizēji !!

 
 
                   5 bauslis

Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Adoni, tavs Elo`him(a) ir tev devis.

 
                 5(4 katehismā) bauslis

Godini savu tēvu un savu māti.

 

Kas ir pazudis?

Apsolījums!

Ja esam paklausīgi šiem baušļiem, tad Elo`him dod apsolījumu….lai ilgi dzīvotu tai zemē…. , tā saka Šauls.

Un tā, kā katoļi ir atcēluši APSOLĪJUMU, tad arī šis bauslis nesatur ,, Elo`him(a)" APSOLĪJUMU !!!
 

Pārējiem baušļiem-Likumiem ir jāpārkārto kārtas skaitļa numerācija, jo tā kā 2 bauslis tika pilnīgi izdzēsts, tad 5 bauslis būs 4 bauslis katoļu   katehismā…un 7 bauslis kļūst par 6 bauslis……

                     6 bauslis

Tev nebūs nokaut
                 6(5 katehismā) bauslis

Tev nebūs nokaut
 

                    7 bauslis

Tev nebūs laulību pārkāpt
                7(6 katehismā) bauslis

Tev nebūs laulību pārkāpt
                     8 bauslis

Tev nebūs zagt
                8(7 katehismā) bauslis

Tev nebūs zagt
                    9 bauslis

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko
                   9(8 katehismā) bauslis

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko
 

Par cik katoļi ir 2 bausli ir atmetuši, viņiem viņu katehismā pietrūks viens bauslis, un tāpēc katoļu baznīca Elo`him(a) doto 10 bausli ir sadalījuši 2- divās daļās.

Un tagad paskatieties, kā viņi to dara !!!

                   10 bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa bulli, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.
        10(9 katehismā) bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu

 

       10( 10 katehismā) bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvākā iedzīvi
 

Kas ir izmests laukā?

Izmests laukā ir ,,nams”!  Nu bet jūs varēsiet atstāt sev savu sievu, un tas tad lai top par jūsu atvieglinājumu !!!  Cilvēki, kuri strādāja priekš jums, arī ir ……..pazuduši no šī baušļa…..jūsu vergi un verdzenes arī ir pazuduši….,nav arī jūsu ēzeļi un dzīvnieki, kuri apstrādāja jūsu zemi. Jūsu ēzelis – šīsdienas transports, tas arī nav katoļu katehismā !!!

Jūs esat pazaudējuši savu māju, savus padotos, esat pazaudējuši savu darba ieroci  un savu transportu.

 

                                                                                                                                   

 Dialogs

 

Sveiks, Ivar!
Palasīju dažus tavus rakstus - tie ir emocionāli pilni....ar dzīves patiesīgumu. Tik jāatceras gan tev pašu sacītais - 

IEGAUMĒJIET -TIE KAS PĀRKĀPJ DABAS LIKUMUS SAŅEM BARGU SODU. Tu jau esi apmeklējis manu draugiem.lv profilu, iespējams, esi arī šo to lasījis. Un iespējams vēlreiz, ka esi sapratis, ka man ceļš uz atklātību un Patiesību ir garīgs. Un tagad paklausies, lūdzu...
Domāju, ka tev ir kaut kāda izpratne par Dabas spēkiem, par to rašanos un darbošanos. Un tie paši Dabas likumi ir uzrakstīti grāmatās, kuras sauc par Svētiem Rakstiem. Tad gribu tev pajautāt - vai esi tos Svētos Rakstus lasījis - lai zinātu, kā pareizi darbojas Dabas spēki? Redzi.....Rakstos ir rakstīts, ka lai tu jau no mazām bērnu dienām mācītos Rakstus. Ja tu to darītu, tu zinātu, ka lielum lielais daudzums latviešu garīgi iet maldu ceļu, ne to garīgo ceļu, pēc kā ir radīta un darbojas Daba. Rakstos Jaunais gads sākas pavasarī - laikā, kad Daba mostas. Latviešiem tā izpratne iztrūks - tā garīgi pielūdz Romas pāvesta Gregora iestādīto Jauno gadu janvārī. Un tālāk seko vesela  garīga buķete - doktrīnas , dogmas, iestādījumi, kuras nav ņemtas no Rakstu rindām - ziemassvētki, lieldienas, vasarsvētki, svētdiena, ,,Jaunais gads, praviešu vārda nosaukumi un daudz kas cits. 

Šīs lielās  garīgās izmaiņas no Dabas ieceltiem likumiem dikti nepatīk mūsu Radītājam. Šīs lielās izmaiņas jau ir sākušas savu ,,drausmīgo garīgo" nepatiku jau no Latvijas dzimšanas laikiem, kad tika tulkota Glika bībele. Daudzus gadu simteņus latviešu tauta darbojās pretim Radītāja ieceltiem Likumiem, kuri ir arī Dabas Likumi. Arī tas fakts, ka Radītājs atļāva Krievijai okupēt Latviju 40. gadā vēsta par to, ka Viņš - Radītājs to pieļāva. Pieļāva kā sodu par Viņa Likumu neatzīšanu. Arī pašlaik, Latvijai esot ES, tā nes sodu par tām pašām garīgām nepilnībām kristīgajā mācībā, kura ir pārmainījusi Rakstus ar baznīcu dogmām, ļaujot bērniem skolās  sapīties ļaunu ieradumu valgos. 
Tas viss atspoguļojās cilvēku raksturos, viņu EGO aug, galvenokārt  aug cilvēka rakstura negatīvās īpašības. Un tās apturēt nevarēs ne latviešu tauta, ne aizsargi vai iespējamā jaunā Satversme - to varam izdarīt tikai MĒS PAŠI !!! Zinot, ka visas vainas ir meklējamas tikai mūsos - vai mēs zinām Rakstus, vai dzīvojam pēc Tiem??? Tas ir pats galvenais kritērijs kā  sabiedrības izdzīvošanas princips. Ja mēs vainojam citus , vaina ir mūsos pašos - ir jāpaskatās pilnīgi VISS CAUR GARĪGO PRIZMU. Un jāpārbauda sevi - vai es daru kaut mazu daļiņu no Rakstītā?

Ivar, katrā tautā ir savi melni plankumi. Arī ebreju tautā. Es zinu daudz vēstures notikumus, kur ebreji ir šāvuši, mocījuši latviešus. Ir arī pretēji notikumi - kā advokāts Arājs kara laikā. Tik es atceros vienu - ebreji ir Svētā tauta, no viņiem tiks prasīts vēl vairāk nekā no latviešiem. Daudzi tiks iznīcināti karos, kurus mēs neredzēsim, bet par kuriem raksta Raksti. Taču es atceros vienu - Israēlam kā tautai ir vienīgai doti visi garīgie Likumi. Doti, lai iemācītu citas tautas. Izraēls to nedara, jeb dara nepietiekoši, tāpēc visu laiku Israēlā iet karš. Bet Israēls tiks izglābts. Rakstos nav rakstīts, ka Latvija tiks izglābta - tai pašai jāmeklē ,,glābšanas" veids. Un Raksti to pavēsta - JĀPIEPOTĒJAS  PIE  JE`HUDAS UN ISRAĒLA  NAMIEM. Garīgi jāpiepotējas. 

Tu jau, Ivar, vari man sacīt - man tas nav vajadzīgs. Nu....tādā gadījumā Raksti saka, ka tu netiksi glābts!

Svētības tev!   

 

 Capture_2018_05_30_17_34_05_536.png

 

 

ישוא הנצרי ומלך היהודים

ישוא הנצרי ומלך היהודים

יהוה – Tetragamatons

 

JEŠUA  NACRI  JEĤUDU  ĶĒNIŅŠ

 

 

Matitjaĥu 5:18  -  …..nepazudīs neviena Rakstu zīme, neviens ,,jod/jud-י”…

 

Цедек...цедек...тирдоф – за Правдой, за Правдой ганись...

Я молюсь за общыну Шавей Сион и за Иисраель, чтобы Элоĥим открыл Истину об истинном Новом Годе, данном Торе - Рош-Шана, который описан в Шмот 12: 2. Потому что жыть по политическом году -  еврейского Нового года, установленном в 312 году нашей эры, является кощунственным и нарушает закона, установленный Элоĥимом, чтя и служа названиям  месяцам-идолам, принесенным евреями из плена Вавилона.

Также не учитывается наставление Иешуа ĥа-Машиаха о том, чтобы после Его смерти ничего не добавлялось и не отнималось от Закона. (Галатам 3:15; Евреям 9: 16-17, Пртчи 30:4-6). Новый год, основанный на еврейской традиции, является одним из многих камней преткновения, почему и Элоĥим «закрыл» Свои глаза и уши на Иисраеле , не давая увыдеть  единственный путь к спасения через Иешуа ĥаМашиаха.

צוּר – cur - klints

Matitjaĥu 16:18 - ....tu esi Pēteris un uz šīs ,,klints” Es celšu savu draudzi..... 

Pēteris no grieķu v. – petros (akmens)  Grieķu evaņģēlijs!

Ivritā vārdam ,,klints” – ir 3 nozīmes - ,,sela”, ,,cur”, ,,kif”.

Vajag ,,cur”, jo Ješajaĥu 51:1 un Bemindbar- 4Moše 23:9 norāda uz Iisraēlu un Avraĥam kā uz ,,klinti-cur”, no kuras tie izcirsti.

Dotais teksts ir apliecinājums tam, ka Vatikāns, operējot uz šī teksta – Matitjaĥu 16:18 -  vadās, ka Pēterim ir dota vara siet ,,kaut ko” debesīs un virs zemes un kad tas tiks izdarīts (19. pants). Vēl vairāk – Vatikāns sevi pasludina par Eloĥima Dēla – Ješua vietnieku virs zemes!!!

Kādi ārprātīgi meli! Kāds cinisms!
Ir jāsalīdzina un jāizvērtē Ješua sacītais uz ,,Kefu”,( Matitjaĥu 16:18)  jo tanī laikā vēl nebija grieķiski tulkota Jaunā Derība, kur vārds ,,Kefa”  no aramiešu valodas ,,pārvērtās” par grieķisko ,,petros” un latvisko ,,Pēteris”. ,,Petros” grieķiski nozīmē ,,akmens”, ne klints. Salīdzinot doto grieķisko tekstu  no Matitjaĥa 16:18 ar ivritā rakstīto, ar tekstu no Iešajaĥu 51:1-2, kur stāv rakstīts vārds צוּר – klints, rodas izpratne par to, ar ko Ješua sevi salīdzināja – identificēja – ar Iisraēlu un Avraĥamu, ar ,, צוּר – klinti”, ar savu tautu Iisraēlu un Avraĥamu – Iisraēla tēvu.

Un uz sevi – Ješua, kas ir צוּר – klints,  Viņš ceļ Savu draudzi, nosaucot Kefu (Pēteri) par akmens, nevis klinti, kā tas ir daudzos tulkojumos!

 

,,Tātad, vārds ,,cur” - צוּר – klints TaNaHā un arī Torā dod mums ,,remezu” – norādi uz to, ka Raksti, Svētais Gars zem šī termiņa norāda uz Personu, kas ir Glābšana Iisraēlam. (S.Cipens ,,UN SACĪS, KA TAS ESMU ES...NETICIET” 38.lpp.)”

 

Dotais skaidrojums uz izpratne par to,  liek secināt par Vatikāna ,,izpratni”, slavinot sevi par Pasaules baznīcu un ,,jēzus krista vietnieku”, ,,identificējot” Pēteri kā Svēto ar dotajām pilnvarām, atmetot patieso Iisraelu un Ješua kā צוּר – klints – no kuras viņi ir izcirsti !!!

 

Šī darbība, kas ir veikta daudzus gadus atpakaļ un  darbojusies kā mācība,  līdz ar Vatikāna (1929.gads) dibināšanu un stājusies spēkā katoļu konfesijā, ir nesusi šo ,,milzīgi garīgo holokaustu” līdz pat mūsuu laikiem – 2020. gadam, pazudinot ikvienu ticīgo.

 

Ikviena kristīgo konfesija pasaulē, saņemot kaut mazāko daļu no Vatikāna – katoļu konfesiju baznīcas iestādījmiem-mācībām, nes to pašu lāstu, kas visu laiku gulstas uz Vatikāna pleciem.  Laiks ir padomāt, kristieši, ...laiks ir pētīt Rakstus un kristiešu vēsturi, lai ikviens nonāktu pie Patiesības sliekšņa un saņetmtu To.  Jo redziet.....Eloĥim ir sācis Savas 10 Ēģiptes mocības (koronavīruss), lai Vatikāns, kurš atrodas Itālijā, saprastu, kāpēc Viņš tā dara.

Svētības negulēt......svētības domāt un rīkoties!    

 

 

Рош ĥаШана – Шмот 12:2

 

Latvijā pirmoreiz Covid-19 vīruss konstatēts 2020. gada 2. martā. Vīrusa izplatības ierobežošanai 12. martā nolemts Latvijā izsludināt ārkārtējo situāciju, kuru otrdien, 7. aprīlī, nolemts pagarināt vēl par mēnesi – līdz 12. maijam. Ārkārtējās situācijas laikā noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu, tostarp attiecībā uz pulcēšanos.

 

Es palūdzu Elo`him paņemt manu lepnumu - bet Elo`him sacīja - Nē!

Viņš sacīja, ka lepnumu nepaņem, no tā atsakās

Es palūdzu Elo`him uzdāvināt man laimi,

Elo`him sacīja - Nē!

Viņš sacīja, ka dod svētības, bet vai būšu laimīgs, tas atkarīgs no manis,

Es palūdzu spēkus un Elo`hims man sūtīja pārbaudījumus, lai mani norūdītu,

Es palūdzu Elo`himu mīlēt man citus, tāpat kā Viņš mīl mani,

Un Elo`hims sacīja : Beidzot tu esi sapratis, par ko vajag lūgt !!!
I asked Elo`him to take my pride - but Elo`him said - No!

He said that pride is not taken, it is refused

I ask Elo`him to give me happiness,

Elo`him said - No!

He said he gives blessings, but whether I am happy depends on me,

I asked for strength, and Elo'him sent me trials to harden me,

I ask Elo`hima to love me for others, just as He loves me,

And Elo'him said: Finally you have understood what to pray for !!!
Я попросил Ело`hим забрать мою гордыню,

И Ело`hим сказал - НЕТ!

Он сказал, что гордыню не забирают.От нее отказываются,

Я попросил у Ело`hима подарить мне счастье,

Ело`hим сказал - НЕТ!

Он сказал, что дает благословение, а буду я счастлив, зависит от меня,

Я попросил сил и Ело`hим послал мне испытание, чтобы закалить меня.

Я попросил Ело`hима помочь мне любить так же, как ОН любит меня,

И Ело`hим сказал: Наконец-то ты понял, о чем надо просить!

 

                                                                                    Цитат из книги Максима Шишко ,,Разрывая узы Вавилона,, 

Подобно тому, как прежде иуĥейская религия (не путать с Елоĥим Торой) исказила Елоĥим  заповеди и учение, данное через Моисея, так же и христианская религия искажает ту полноту, которую принес в Елоĥим Тору ĥаМашиаха Иешуа. И подобно тому, как Елоĥим народ находился в плену учений фарисеев и саддукеев, о которых сказал Иешуа: «затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете…»; точно так же дети Елоĥима находятся в плену христианской религии. Екклесиаст сказал: «нет ничего нового под солнцем…». Итак, Вавилон — это христианская религия (не христианство, а именно христианская религия), заменившая Елоĥима заповеди на человеческие постановления и решения соборов, и исказившая учение Адони Иешуа. ( с редакции А.Куклича в словах Личности)
..... (не христианство, а именно христианская религия)...... – Я, А.Куличс с Латвии,  с этим не согласен!    Христианство без христианской религии не работает также, как христианская религия не существует без христианство. Эти оба проявлении живёт духовно как ОДНА!  И если христианская религия теряет свой «имунатет», на покой отправляется и сама христианство.

Критерии: Христиансто и христианская религия взаимно связани.

 

PATIESĪBA  vai   pusPATIESĪBA?

 

 

Ir jauns, dārgs ritenis. Braucot tiek pārdurta liepa. Ir mazs, mazītiņš caurumiņš. Un ritenis ir nederīgs. Viss pārējais ir derīgs – tik mazais caurumiņš dara VISU riteni nederīgu.

 

Kā tas ir ar Rakstiem??,,

 

,, Nepieliec pie tā Vārda, ko Es jums pavēlu – neko klāt, nedz no tā ko atraujiet – ievērojiet Adonaja, jūsu Eloĥima Toru, ko es jums pavēlu”

(Dvarim 4:2)

 

,, Nepievieno neko Viņa Vārdiem, lai Viņš tevi nesodītu un neatzītu tevi par melīgu”.

(Salamana 30:6)
 
,, Jo patiesi es jums saku – Tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne mazākā Rakstu zīmīte, neviena ,,iota” no bauslības, tiekāms viss notiek” – Mateja 5:18

*************

 ,, Jo patiesi es jums saku – Tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne mazākā Rakstu zīmīte, neviena ,,iud” no bauslības, tiekāms viss notiek” – Matitjaĥa 5:18

 

Vēlos pajautāt – vai ir iespējams atšķirt dotos tekstus vienu no otra? Abi it kā vienādi.......tik viens vārdiņš atšķiras viens no otra.... 

 

Vai tas ko varētu izmainīt?  Jā, tas izmaina VISA teksta Garīgo būtību!

 

Teksts no Mateja 5:18 ir ar grieķu saknēm - ,,iota” – grieķu alfabēta mazākais burts.

 

Teksts no Matitjaĥa 5:18 ir ar jeĥudu saknēm - ,,iud” – jeĥudu alfabēta mazākais burts.

 

Ja mēs zinām, ka.......glābšana nāk no ieĥudiem (Iohanana 4:22), ne no grieķiem .......   un ja mēs saprotam, ka ir jābūt pie Iisraēla nama un Ieĥudas nama, lai būtu starp tiem, ar kuriem tiks slēgta (vai jau tiek slēgta) Jauna Derība, tad ir kaut-kas arī jāievēro no uzrakstītā, proti – kad Patiesība (iud) nav tas pats kas pusPatiesība (iota).

Patiesība nelaiž laukā gaisu!

pusPatiesība nav tas pats kas Patiesība!

 

http://pneiadonai.ru/?fbclid=IwAR262nPnUjlZa350R8IIqOP1PB-SMXaRxxDxlonHPyaHzKzkER4aeF-JozI

Jaunākie materiāli

pēc Rakstiem

 05.07.2024 21:46 Atvērt

kas izmainīja Šabatu?

 13.05.2024 12:59 Atvērt

kas ir messiāniskais

 11.05.2024 11:11 Atvērt